برج آجودانیه

جزئیات پروژه
مساحت
یازده طبقه به متراژ شش هزار متر مربع در ۴۰ واحد
مدت اجرا
26 ماه
ناظر پروژه
آقای مهندس ملک عجمی
نشانی

خیابان آجودانیه - انتهای بلوار محمدی
ایران