برج سیمین دخت

جزئیات پروژه
مساحت
14 طبقه 5500 متر مربع در 30 واحد
مدت اجرا
25 ماه
ناظر پروژه
آقایان مهندس نیکنام و مهندس خویلر
نشانی

خیابان پاسداران - خیابان فرمانیه - کوچه سیمین دخت
ایران