برج پارسیا

جزئیات پروژه
مساحت
ده طبقه به مساحت سه هزار مترمربع در ٣١ واحد
مدت اجرا
٢۴ ماه
ناظر پروژه
آقای مهندس سهرابی
نشانی

خیابان میرداماد - خیابان پارسیا
ایران