برج کاوه

جزئیات پروژه
مساحت
2 بلوک 12 طبقه به متراژ دوازده هزار متر مربع در ٧۵ واحد
مدت اجرا
٢٢ ماه
ناظر پروژه
آقای مهندس اسکوئی
آقای مهندس حداد
نشانی

خیابان مقدس اردبیلی(پیراسته سابق) - خیابان کیهان - خیابان وثوق غربی - پالک ٧۸
ایران