ساختمان اداری بخارست

جزئیات پروژه
مساحت
١١ طبقه به متراژ ١١۰۰۰ متر مربع
مدت اجرا
٢٢ ماه
نشانی

-
ایران