شرکت آب و فاضلاب منطقه ٣ تهران

جزئیات پروژه
مساحت
2000 متر مربع
ناظر پروژه
مهندسین مشاور آب و عمران شمال
نشانی

منطقه ۳
ایران