میدان میوه و تره بار مشیریه

جزئیات پروژه
مساحت
-
مدت اجرا
5 ماه
ناظر پروژه
-
نشانی

محله مشیریه
ایران