میدان میوه و تره بار پیروزی

جزئیات پروژه
مساحت
-
مدت اجرا
3 ماه
ناظر پروژه
-
نشانی

انتهای خیابان پیروزی
ایران