پل بتنی شمالی فولاد مبارکه اصفهان

جزئیات پروژه
مساحت
-
ناظر پروژه
-
نشانی

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
ایران