برج یاسمن

جزئیات پروژه
مساحت
١٢ طبقه به متراژ ۴۵۰۰ متر مربع در ٣٢ واحد
مدت اجرا
٢۴ ماه
ناظر پروژه
آقای مهندس خویلر
آقای مهندس سیامک غریب
نشانی

پاسداران –خیابان اقدسیه - خیابان یاسمن - پالک ٧
ایران