ساختمان بسیج متخصصین و اقشار ناحیه مقاومت بسیج جنوب تهران و ری

جزئیات پروژه
مساحت
۳ طبقه 1000 متر مربع
مدت اجرا
9 ماه
ناظر پروژه
اداره نظارت معاونت مهندسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نشانی

جنوب تهران و ری
ایران