مرکز مبادلات پستی

جزئیات پروژه
مساحت
2 طبقه به متراژ 2400 مترمربع
مدت اجرا
3 ماه
ناظر پروژه
-
نشانی

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
ایران